Tryg Garanti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Garantiforsikring for internationale virksomheder

Vi hjælper gerne med garantiforsikring for internationale virksomheder

Har du for­ret­ningsen­hed­er i flere lande og har brug for at stille garantier i disse lande, så kan vi tilbyde dig en garan­ti­ramme, som dækker alle lande og alle for­ret­ningsen­hed­er i kon­cer­nen. Vi har mange års erfar­ing med råd­givn­ing af inter­na­tionale virk­somhed­er.

Vores garantier accepteres bredt i alle lande

Vores garantier accepteres bredt i alle lande — både i de lande, hvor vi har kon­tor­er, og i udlan­det. Vi har licens til at udst­ede garantier i hele Europa og vi kan der­for hur­tigt hjælpe dig, når du har brug for at få stil­let garantier i et europæisk land. Skal du bruge garan­tifor­sikring i lande uden­for Europa, kan vi også være behjælpelige her. I langt de fleste til­fælde accepteres vores garantier over hele ver­den.

Vi sikrer, at du har fuldt overblik

Hvis du indgår en aftale med Tryg Garan­ti får du en fast ram­meaf­tale, som du kan trække på. Du vil der­for altid vide, om der er plads til nye garantier under din ramme. Sam­tidig belaster du ikke dit banken­gage­ment

Tryg Garan­ti har den mest flek­si­ble garan­tiløs­ning på markedet — vi kan håndtere store mængder stan­dard garantier. Med Tryg Garan­tis online sys­tem POM­net får du fuldt overb­lik over hele kon­cer­nens udnyt­telse med speci­fika­tion for hver enkelt for­ret­ningsen­hed.

Med POM­net får du også:

  • mulighed for at kon­trollere indi­vidu­elle fuld­magts­forhold i forbindelse med bestill­ing af garantier.
  • du kan vælge mellem cen­tral eller decen­tral fak­turering
  • fler­sprog­et online løs­ning til bestill­ing og admin­is­tra­tion af garantier (dan­sk, engel­sk, tysk, norsk, sven­sk, fin­sk)
  • elek­tro­n­isk speci­fika­tion af fak­tu­raer

Du kan læse mere om vores online løs­ning her.

Få en skræddersyet international løsning

Har din virk­somhed behov for en garan­tiløs­ning, der omfat­ter for­ret­ningsen­hed­er i flere lande, så kon­takt os for nærmere infor­ma­tion på 44 20 39 00. Du kan også kon­tak­te os via vores kon­tak­t­for­mu­lar. Så vender vi tilbage til dig.