Tryg Garanti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Bankgarantier

Som navnet indik­er­er udst­edes bankgarantier af banker, men for­sikrings­sel­sk­aber som Tryg Garan­ti udst­ed­er tilsvarende garan­ti­typer.

Fak­tisk kan du få stor fordel af at samar­be­jde med et garan­tifor­sikrings­sel­skab i stedet for din bank, når det han­dler om garantier. Det kan du, for­di du ikke belaster dit engage­ment og din lik­viditet i banken.

Et samar­be­jde med Tryg Garan­ti giv­er dig mange andre fordele, bl.a. fast ram­meaf­tale, fast kon­tak­t­per­son og adgang til et af markedets bed­ste online-løs­ninger, som sikr­er dig fuldt overb­lik over din porte­føl­je døgnet rundt. Læs mere om dine fordele her.

Bankgarantier dækker over flere garan­ti­typer, der alle har til hen­sigt at min­imere risikoen for tab i forbindelse med indgåelse af kon­trak­ter. Bankgarantier anven­des især inden­for inden­for bygge­branchen og den ordrepro­duc­erende indus­tri.

Du kan læse mere om de garantier, Tryg Garan­ti tilby­der her.