Tryg Garanti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Garantiforsikring i Danmark

Tryg Garanti har stor erfaring inden for  garantiforsikring i Danmark

Vi kan give dig kval­i­fi­ceret råd­givn­ing og spar­ring omkring garan­tifor­sikring i Dan­mark og i udlan­det.

Vi tilby­der både skræd­der­syede og stan­dard løs­ninger og vi gør vores bed­ste for at imødekomme de behov, din virk­somhed har.

Hvorfor skal jeg bruge garantiforsikring?

Når du indgår aftale om et nyt pro­jekt eller får en ny ordre, vil du ofte blive bedt om at stille en garan­ti, der skal sikre din samar­be­jdspart­ner, at du kan leve op til dine kon­trak­tlige forplig­telser. I mange til­fælde vil du kun få opgaven, hvis du kan stille en garan­ti for, at du kan opfylde kon­trak­ten.

Det er der­for vigtigt, at du — allerede inden du går igang med et pro­jekt — har sikret dig, at du rent fak­tisk kan stille en sådan garan­ti. Tryg Garan­ti kan tilbyde dig at stille garantien på dine veg­ne. Det bety­der, at vi indtræder i kun­de­forhold­et som tred­jepart og garan­ter­er over­for din samar­be­jdspart­ner, at du kan opfylde dine kon­trak­tlige forplig­telser.

Hvis du indgår en aftale med Tryg Garan­ti får du en fast ram­meaf­tale, som du kan trække på. Du vil der­for altid vide, om der er plads til nye garantier under din ramme. Sam­tidig belaster du ikke dit banken­gage­ment.

Tryg Garan­ti kan hjælpe dig med flere forskel­lige typer garantier, både inden­for bygge­branchen, den ordre-pro­duc­erende indus­tri og over­for offentlige insti­tu­tion­er. Du kan læse mere om de enkelte typer her.

POMnet — Tryg Garantis selvbetjeningssystem

Er du kunde hos Tryg Garan­ti, har du adgang til markedets bed­ste onlineløs­ning. POM­net giv­er dig fuldt overb­lik over din garan­tiporte­føl­je døgnet rundt.

Kontakt os for mere information om garantiforsikring i Danmark

Vil du drøfte dit garan­tibehov, eller høre mere om vores unikke onlineløs­ning, så ring til os på 44 20 39 00. Du er også velkom­men til at skrive til os via vores kon­tak­t­for­mu­lar — den find­er du her.