Tryg Garanti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Monitor90

Tryg Garan­tis kred­it­for­sikring hed­der Monitor90. Navnet er en sam­men­sæt­ning af to af flere funk­tion­er, som kred­it­for­sikrin­gen giv­er dig:

  • Monitor90 kred­it­for­sikring dækker op til 90% af  dit tab, hvis din kunde ikke betaler sin fak­tu­ra.
  • Monitor90 giv­er dig løbende overb­lik over kred­itrisikoen på dine kun­der.

Hvorfor skal jeg have kreditforsikring?

Kred­it­for­sikrin­gen er en effek­tiv måde at sikre dig mod tab på dine deb­itor­er. Tryg Garan­tis kred­it­for­sikring er med til at skabe vær­di for dig og din virk­somhed og hjælper dig med at få overb­lik over kred­itrisikoen på dine deb­itor­er.

For­sikrin­gen er særligt ret­tet mod erhvervsvirk­somhed­er — både større og min­dre. Den kan være med til at sikre din lik­viditet, øge din kred­itværdighed i banken og mål­rette dit salg mod løn­somme kun­der.

Monitor90 skaber værdi for dig og din virksomhed fordi:

  • Din lik­viditet sikres, for­di vi udbe­taler erstat­ning kun 15 dage efter din kun­des konkurs
  • Du kan mål­rette sal­get mod løn­somme kun­der, for­di vi lev­er­er infor­ma­tion og løbende overvågn­ing af kred­itrisikoen
  • Du får øget kred­itværdighed i banken, for­di risikoen for tab på deb­itor­er fjernes
  • Du spar­er tid og ressourcer, for­di vi tager os af inkas­so­processen
  • Du får effek­tiv kon­trol over nysalg, for­di vi tilby­der fuld­magtsstyret god­k­endelse af nye deb­itor­er.
  • Du får spar­ring om deb­itor­forhold i ind- og udland gen­nem vores pro­fes­sionelle råd­gi­vere.

Du kan down­loade pro­duk­t­bladet her

Du får adgang til markedes bedste online system:

Med vores online løs­ning, POM­net kan vi tilbyde jer et flek­si­belt og bruger­ven­ligt sys­tem, som giv­er jer mulighed for at søge om for­sikrings­dækn­ing på den enkelte kunde både i Dan­mark og i resten af ver­den.

I kan angive, hvilket beløb I ønsker dækket for den enkelte kunde, sende anmod­nin­gen til os via sys­temet, og når vi har kred­itvur­deret kun­den, melder vi tilbage til jer på e-mail. Nemt og flek­si­belt.

POM­net giv­er jer også mulighed for at sam­men­sætte jeres eget overb­lik over porte­føl­jen af for­sikrede kun­der og down­loade alle oplysninger til brug i eget sys­tem.

Kontakt os

Er du inter­esseret i at høre mere om vores Monitor90, så ring til os på 44 20 39 00 eller kon­takt os via denne for­mu­lar.

Du kan også ansøge om en kred­it­for­sikring ved at udfylde denne for­mu­lar — så vender vi tilbage til dig.