Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Leverancegarantier

Lever­ance­garantier ses særligt inden­for den ordrepro­duc­erende indus­tri.

En lever­ance­garan­ti dækker køberens tab, hvis leverandøren mis­lighold­er de kon­trak­tlige forplig­telser enten ved konkurs eller man­gel­fuld lev­er­ing. Garantien dækker færdig­gørelse og/eller afhjælp­n­ing af man­gler. Garan­tibelø­bet udgør typisk 10–20% af kon­trak­t­sum­men og udløber typisk 1 år efter kon­trak­t­mæs­sig lev­er­ing.