Tryg Garanti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Digital signatur

Vi underskriver med digital signatur

I Tryg Garan­ti under­skriv­er vi som hov­e­dregel ikke garantier med orig­i­nal under­skrift. I stedet er garantier forsynet med en scan­net under­skrift såv­el som en dig­i­tal sig­natur.

Hvad er digital signatur?

En dig­i­tal sig­natur er det samme som en elek­tro­n­isk under­skrift. Den dig­i­tale under­skrift er din sikker­hed for, at din garan­ti er under­skrevet af Tryg Garan­ti.

Når du mod­tager garan­ti­doku­menter fra Tryg Garan­ti, som er forsynet med en dig­i­tal under­skrift, kan du der­for være sikker på, at doku­mentet er udst­edt af os.

Hvordan virker det?

Som en del af den automa­tiske udst­edelsespro­ce­dure i Tryg Garan­tis online kun­desys­tem POM­net udst­edes garan­ti­doku­menter idag udelukkende som PDF-fil­er. Det bety­der, at der ikke læn­gere find­es fysiske kopi­er af de enkelte garan­ti­doku­menter.

Hver garan­ti er forsynet med scannede under­skrifter, der har samme gyldighed som den orig­i­nale under­skrift. I tillæg til den scannede under­skrift er PDF garantier også forsynet med den dig­i­tale elek­tro­n­iske under­skrift, der ver­i­fi­cer­er, at PDF doku­mentet er udar­be­jdet af os. Den dig­i­tale sig­natur gælder også, når doku­mentet videre­sendes med e-mail.

Vi anbe­faler der­for, at du altid videre­sender dit garan­ti­doku­ment til samar­be­jdspart­nere via email. På denne måde får de mulighed for umid­del­bart at få ver­i­fi­ceret doku­mentets ægthed.

Du kan læse mere om dig­i­tal sig­natur på Entrust, der er vores cer­ti­fi­cer­ing­sud­by­der.

Hvorfor bruger Tryg Garanti digital signatur?

Vi ønsker, at vores kun­der kan få udst­edt garantier så smidigt og hur­tigt som muligt. Det sikr­er vi os blandt andet ved, at alle kun­der har fuld adgang til vores online sys­tem POM­net. Her kan de få overb­lik over deres porte­føl­je, bestille og ændre garantier samt se deres garan­ti­doku­menter.  Ved kun at udst­ede og under­skrive garan­ti­doku­menterne i elek­tro­n­isk form, kan vi gøre udst­edelsesprocessen kor­tere. Vi hjælper således vores kun­der til en smidi­gere kom­mu­nika­tion i forhold til deres for­ret­nings­forbindelser.

Vil du høre mere om, hvad vi kan tilbyde og hvor­dan POM­net virk­er, så kon­takt os på 44 20 39 00.