Tryg Garanti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

AB92 garantier

AB92 garantier er arbe­jds­garantier, der stilles i hen­hold til et sæt stan­dard­betingelser, som er aftalt mellem byg­geri­ets parter.

AB92 garantier bruges af virk­somhed­er inden­for bygge­branchen, som skal stille sikker­hed for udførelse af et stykke arbe­jde, der er aftalt i hen­hold til kon­trakt. Det kan være en entre­prenør, der skal stille garan­ti over­for bygher­ren eller en under­en­tre­prenør, der skal stille en garan­ti over­for en hov­e­den­tre­prenør.

Med en AB92 garan­ti kan bygher­ren eller hov­e­den­tre­prenøren sikre sig, at han kan få dækket eventuelle ekstra udgifter, hvis det entre­prenør­fir­ma, han har indgået kon­trakt med, ikke udfør­er arbe­jdet som aftalt.

Du kan finde mere infor­ma­tion om regel­sæt­tet på Dan­sk Byg­geri. Vil du vide mere om arbe­jds­garantier generelt, kan du læse mere her.

Kon­takt os på 44 20 39 00, hvis du vil vide mere om denne garan­ti­type.