Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

AB92 garantier

AB92 garantier er garantier, der stilles i hen­hold til et sæt stan­dard­betingelser, som er aftalt mellem byg­geri­ets parter. Regelsættet blev erstattet af et nyt regelsæt, AB18, i 2019, men bruges dog stadig i nogle tilfælde.

AB92 garantier bruges af virk­somhed­er inden­for bygge­branchen, som skal stille sikker­hed for udførelse arbe­jde, der er aftalt i hen­hold til kon­trakt. Det kan være en entre­prenør, der skal stille garan­ti over­for bygher­ren. Eller en under­en­tre­prenør, der skal stille en garan­ti over­for en hov­e­den­tre­prenør.

Med en AB92 garan­ti kan bygher­ren eller hov­e­den­tre­prenøren sikre sig, at han kan få dækket eventuelle ekstra udgifter, hvis  kontraktspartneren ikke udfør­er arbe­jdet som aftalt.

Vil du vide mere om arbejdsgarantier generelt, kan du læse mere her.

Kon­takt os på 44 20 39 00 eller skriv til post@tryggaranti.dk, hvis du vil vide mere om denne garantitype.