Tryg Garanti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Tilbudsgarantier

Tilbuds­garantier bruges i forbindelse med pro­jek­ter, der er i lic­i­ta­tion.

Vil du byde på et pro­jekt, der er i lic­i­ta­tion, kan du blive bedt om at stille en garan­ti over­for bygher­ren sam­tidig med, at du afgiv­er dit tilbud. Det kaldes en tilbuds­garan­ti eller et bindende tilsagn.

Tilbuds­garantien sikr­er, at du kan over­holde dine forplig­telser som tilbuds­giv­er, det vil sige, at du kan udføre arbe­jdet i hen­hold til dit tilbud og at du kan stille de nød­vendi­ge garantier, hvis du vin­der kon­trak­ten.

Når kon­trak­ten er endeligt under­skrevet, erstattes tilbuds­garantien ofte af en arbe­jds- eller lever­ance­garan­ti.