Tryg Garanti

Vi er specialister i erhvervsforsikringer

Garantityper

Tryg Garantis forskellige garantityper

Tryg Garan­ti tilby­der flere garan­ti­typer inden­for bygge­branchen og den ordrepro­duc­erende indus­tri. Vi udst­ed­er også garantier over­for offentlige insti­tu­tion­er, f.eks. EU direk­toratet.

Vores garantier accepteres bredt af såv­el pri­vate som offentlige ben­e­fi­cianter, både i Dan­mark og i udlan­det.

Bankgarantier

Bankgarantier dækker over flere garan­ti­typer, der alle har til hen­sigt at min­imere risikoen for tab i forbindelse med indgåelse af kon­trak­ter.

Som navnet indik­er­er udst­edes bankgarantier af banker, men for­sikrings­sel­sk­aber som Tryg Garan­ti udst­ed­er tilsvarende garan­ti­typer.

Tryg Garan­ti udst­ed­er flere garan­ti­typer, der tilsvar­er bankgarantier, inden­for bygge­branchen og den ordrepro­duc­erende indus­tri.

AB92 Garantier

AB92 garantier bruges af virk­somhed­er inden­for bygge­branchen, der skal stille sikker­hed for udførelse af et stykke arbe­jde, der er aftalt i hen­hold til kon­trakt. Det kan være en entre­prenør, der skal stille garan­ti over­for bygher­ren eller en under­en­tre­prenør, der skal stille en garan­ti over­for en hov­e­den­tre­prenør.

AB92 garantier er arbe­jds­garantier, der stilles i hen­hold til et sæt stan­dard­betingelser, AB92, som er aftalt mellem byg­geri­ets parter.

Med en AB92 garan­ti kan bygher­ren eller hov­e­den­tre­prenøren sikre sig, at han kan få dækket eventuelle ekstra udgifter, hvis det entre­prenør­fir­ma, han har indgået kon­trakt med, ikke udfør­er arbe­jdet som aftalt.

Kon­takt os på 44 20 39 00, hvis du vil vide mere om AB92 garantier.

Arbejdsgarantier

Arbe­jds­garantier ses i forbindelse med byggear­be­jder. En arbe­jds­garan­ti stilles af en entre­prenør over­for bygher­ren eller af en under­en­tre­prenør over­for hov­e­den­tre­prenøren. I Dan­mark stilles arbe­jds­garantier oftest i hen­hold til AB92 eller ABT93, som er en række stan­dard­betingelser, der er aftalt mellem byg­geri­ets parter. Sådanne arbe­jds­garantier kaldes ofte også AB92 garantier eller ABT93 garantier.

Med en arbe­jds­garan­ti kan bygher­ren  eller hov­e­den­tre­prenøren sikre sig, at han kan få dækket eventuelle ekstra udgifter, hvis det entre­prenør­fir­ma, han har indgået kon­trakt med, ikke udfør­er arbe­jdet som aftalt. Han kan således få udbe­talt belø­bet under garantien og bruge belø­bet til at få et andet fir­ma til at udføre eller færdig­gøre arbe­jdet eller til at udbedre fejl og man­gler i afhjælp­n­ingspe­ri­o­den.

Der kan være særlige forhold, der gør, at arbe­jds­garantien ikke kan udst­edes i hen­hold til AB92 eller ABT93. I sådanne til­fælde tilpass­es arbe­jds­garantiens ord­lyd.

Betalingsgarantier

Med en betal­ings­garan­ti sikr­er man, at en køber over­hold­er sine betal­ings­forplig­telser og betaler det aftalte beløb til sæl­ger. Betal­ings­garantier kan benyttes i mange forskel­lige sam­men­hænge, eksem­pelvis

1) i forbindelse med byg­geri, hvor betal­ings­garantien sikr­er, at entre­prenøren betaler sine leverandør­er i hen­hold til kon­trak­ten. Er du under­leverandør eller under­en­tre­prenør til en hov­e­den­tre­prenør kan du ved brug af en betal­ings­garan­ti sikre dig, at du får betal­ing for det arbe­jde, du udfør­er, eller de var­er, du lev­er­er.

2) i forbindelse med betal­ing af told, skat­ter og afgifter, hvor betal­ings­garantien fun­ger­er som sikker­hed for en kred­it, stil­let til rådighed af told­myn­dighed­erne. Sådanne betal­ings­garantier kaldes også toldgarantier.

3) i forbindelse med husle­jede­posi­tum, hvor betal­ings­garantien træder i stedet for et deposi­tum i forbindelse med lejemål. Sådanne betal­ings­garantier kaldes også for leje­garantier.

Forudbetalingsgarantier

Forud­be­tal­ings­garantier eller forskuds­garantier stilles som sikker­hed for tilbage­be­tal­ing af forud­be­talinger eller acon­to betalinger, hvis ikke ydelsen eller varen leveres i hen­hold til det aftalte.

Garan­ti­typer såsom forud­be­tal­ings­garantier eller forskuds­garantier ses primært i forbindelse med lever­ancer fra indus­trielle virk­somhed­er, hvor køber ønsker at sikre tilbage­be­tal­ing af forud­be­talinger, såfremt virk­somhe­den ikke kan levere det aftalte.

Forud­be­tal­ings­garantier eller forskuds­garantier ses også i forbindelse med bygge­pro­jek­ter, hvor der indgår lev­er­ing af mate­ri­aler. Her kan du som bygherre/køber sikre dig, at du får eventuelle forud­be­talinger tilbage, hvis entreprenøren/leverandøren ikke kan opfylde sin lev­er­ings­forplig­telse i hen­hold til kon­trak­ten. Stør­relsen på en forskuds­garan­ti svar­er nor­malt til det forud­be­talte beløb, og garantien udløber nor­malt, når den kon­trak­tlige ydelse er lev­eret.

Leverancegarantier

Lever­ance­garantier ses særligt inden­for den ordrepro­duc­erende indus­tri. En lever­ance­garan­ti dækker køberens tab, hvis leverandøren mis­lighold­er de kon­trak­tlige forplig­telser enten ved konkurs eller man­gel­fuld lev­er­ing. Garantien dækker færdig­gørelse og/eller afhjælp­n­ing af man­gler. Garan­tibelø­bet udgør typisk 10–20% af kon­trak­t­sum­men og udløber typisk 1 år efter kon­trak­t­mæs­sig lev­er­ing.

Prækvalifikation

En præk­val­i­fika­tion­serk­læring er en bekræf­telse af, at vi har et samar­be­jde med dig, og at der p.t. er etableret en garan­ti­ramme, som kan dække behovet for garantier på tid­spunk­tet, hvor der anmodes om en erk­læring.

Tilbudsgarantier

Vil du byde på et pro­jekt, der er i lic­i­ta­tion, kan du blive bedt om at stille en garan­ti over­for bygher­ren sam­tidig med, at du afgiv­er dit tilbud. Det kaldes en tilbuds­garan­ti eller et bindende tilsagn.

Tilbuds­garantien sikr­er, at du kan over­holde dine forplig­telser som tilbuds­giv­er, det vil sige, at du kan udføre arbe­jdet i hen­hold til dit tilbud og at du kan stille de nød­vendi­ge garantier, hvis du vin­der kon­trak­ten.

Når kon­trak­ten er endeligt under­skrevet, erstattes tilbuds­garantien ofte af en arbe­jds- eller lever­ance­garan­ti.

EU-garantier

EU-garantier er garantier, der stilles over­for Natur­Erhvervsstyrelsen i forbindelse med for eksem­pel import og eksport af land­brugsvar­er og –pro­duk­ter, betal­ing ved køb af pro­duk­ter fra EU’s over­skud­sla­gre og garan­ti for tilbage­be­tal­ing af EU-støtte iht. EU’s marked­sor­d­ninger.

EU-garantier sikr­er, at virk­somhe­den opfylder sine forplig­telser i hen­hold til EU’s marked­sor­d­ninger.

Toldgarantier

En toldgaran­ti er en betal­ings­garan­ti, der fun­ger­er som sikker­hed for betal­ing af told og afgifter ved han­del med lande uden for EU, fx ved import og eksport af afgifts­be­lagte var­er såsom spir­i­tus og tobak. Toldgarantien stilles over­for Skat og stilles til sikker­hed for, at du betaler skat­ter og afgiv­er i hen­hold til lov­givnin­gen.

Huslejegarantier

Husle­je­garantier sikr­er en udle­jer ind­be­tal­ing af husle­je for en giv­en peri­ode, som er aftalt i den under­liggende lejekon­trakt. Husle­je­garantier vil kunne komme til udbe­tal­ing i til­fælde af, at lejer ikke kan betale den aftalte husle­je, for eksem­pel på grund af konkurs eller betal­ings­stand­sning.

Advokat garantiforsikring

Det er en forud­sæt­ning, som advokat, at du har en ans­vars- og garan­tifor­sikring. For­sikrin­gen dækker erstat­ningsans­varet for for­muetab, som din klient oplever som følge af dine eller dine medar­be­jderes uagt­somme han­dlinger.

Se hvilke for­sikringsløs­ninger, Tryg anbe­faler til advokat­branchen her.