Tryg Garanti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

MonitorFlex

Mon­i­tor­Flex er et tilbud til dig, der allerede har teg­net en kred­it­for­sikring hos Tryg Garan­ti og som ønsker at opretholde dæknin­gen på en deb­itor, som vi nor­malt ville opsige dæknin­gen for på grund af forværrede økonomiske forhold.

Hvornår kan jeg overveje en MonitorFlex dækning?

Hvis en af dine deb­itor­ers økonomiske sit­u­a­tion udvikler sig i neg­a­tiv ret­ning, kan det være aktuelt at overve­je en Mon­i­tor­Flex dækn­ing.

En neg­a­tiv udvikling i en deb­itors økonomiske forhold vil med­føre, at dæknin­gen bliv­er ned­sat eller helt slet­tet for frem­tidi­ge lever­ancer.

Er kun­den vigtig for dig og ønsker du at opretholde dæknin­gen, kan vi i nogle til­fælde tilbyde at gøre dette mod ekstra betal­ing under Mon­i­tor­Flex ord­nin­gen.

Hvordan søger jeg?

Du skal bare kon­tak­te Tryg Garan­ti, kon­tak­to­plysninger find­es på den med­delelse, som vi har sendt dig pr. e-mail. Vi vur­der­er så, om vi kan opretholde dæknin­gen og i bekræf­tende fald til hvilken pris. I nogle til­fælde kan fort­sat dækn­ing være betinget af ned­sat dækn­ing­spro­cent.

Takker du ja til tilbud­det, vil vi opkræve præmien for Mon­i­tor­Flex dæknin­gen særskilt og kvar­talsvis forud. Præmien bereg­nes på basis af dækn­ingssum­men.

Det med småt
Skulle din kun­des sit­u­a­tion yderligere forvær­res, for­be­hold­er vi os dog stadig ret til at slette dæknin­gen, også selv om du tidligere har fået en Mon­i­tor­Flex dækn­ing på kun­den. Der vil være et varsel på 5 dage, så du får tid til at finde alter­na­tive løs­ninger med kun­den eller til helt at komme ud af samar­be­jdet. Tryg Garan­ti tilbage­be­taler naturligvis for meget betalt præmie i disse til­fælde.

Mon­i­tor­Flex åbn­er mulighed for et smidi­gere samar­be­jde med kun­derne – også i peri­oder hvor økonomien kan være anstrengt.

Du kan få yderligere oplysninger om Mon­i­tor­Flex hos din nuværende kun­dechef eller på hov­ed­kon­toret tele­fon 78 74 80 39.

Du kan også down­loade pro­duk­t­bladet her.