Tryg Garanti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Om POMnet

Vi gør det nemt!

Med vores onli­nesys­tem kan vi tilbyde dig et meget flek­si­belt sys­tem, som giv­er dig adgang til en række nyt­tige infor­ma­tion­er om din porte­føl­je og mulighed for at fore­tage en række transak­tion­er direk­te fra din PC.

POMnet for garantikunder

POM­net giv­er dig blandt andet mulighed for at:

  • Bestille garantier online
  • Elek­tro­n­isk lev­er­ing af garantier inden for få min­ut­ter
  • Fuld over­sigt over porte­føl­jen
  • Besked om lever­ance direk­te i din mail box
  • Indi­vidu­el opføl­gn­ing på garantier
  • Kon­trol over indi­vidu­elle fuld­magt­sre­gler i forbindelse med bestill­ing af garantier
  • Fler­sprog­et online løs­ning
  • Elek­tro­n­iske fak­tu­raer

POMnet for kreditforsikringskunder

I POM­net har I mulighed for at søge om for­sikrings­dækn­ing på den enkelte kunde både i Dan­mark og i resten af ver­den.

I kan angive, hvilket beløb I ønsker dækket for den enkelte kunde, sende anmod­nin­gen til os via sys­temet, og når vi har kred­itvur­deret kun­den, melder vi tilbage til jer på e-mail. Nemt og flek­si­belt.

POM­net giv­er jer også mulighed for at sam­men­sætte jeres eget overb­lik over porte­føl­jen af for­sikrede kun­der og down­loade alle oplysninger til brug i eget sys­tem.

Nem og hurtig administration

Med POM­net får du et meget flek­si­belt og bruger­ven­ligt sys­tem, der giv­er dig fuldt overb­lik over din porte­føl­je og online adgang døgnet rundt.

Vores kom­pe­tente medar­be­jdere kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål vedrørende din porte­føl­je eller opsæt­ning af POM­net.

Vil du vide mere om vores fleksible online løsning?

Hvis du vil vide mere om POM­net, så ring til os på 44 20 39 00 eller kon­takt os via kon­tak­t­for­mu­la­ren. Så vender vi tilbage hur­tigst muligt.