Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Betalingsgarantier


Betalingsgarantier sikrer, at en køber over­hold­er sine betal­ings­forplig­telser og betaler det aftalte beløb til sæl­ger. Betal­ings­garantier kan benyttes i mange forskel­lige sam­men­hænge, eksem­pelvis

1) i forbindelse med byg­geri, hvor betal­ings­garantien sikr­er, at entre­prenøren betaler sine leverandør­er i hen­hold til kon­trak­ten. Er du under­leverandør eller under­en­tre­prenør til en hov­e­den­tre­prenør kan du ved brug af en betal­ings­garan­ti sikre dig, at du får betal­ing for det arbe­jde, du udfør­er, eller de var­er, du lev­er­er.

2) i forbindelse med betal­ing af told, skat­ter og afgifter, hvor betal­ings­garantien fun­ger­er som sikker­hed for en kred­it, stil­let til rådighed af told­myn­dighed­erne. Sådanne betal­ings­garantier kaldes også toldgarantier.

3) i forbindelse med husle­jede­posi­tum, hvor betal­ings­garantien træder i stedet for et deposi­tum i forbindelse med lejemål. Sådanne betal­ings­garantier kaldes også for leje­garantier.

Kontakt os hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om vores løsninger, så ring til os på  44 20 39 00, skriv til post@tryggaranti.dk eller kontakt os via vores kontaktformular. Så vender vi tilbage til dig. Vi tilbyder også internationale løsninger, hvis du har behov for garantier i andre lande.