Tryg Garanti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Kreditforsikring

– fordi kunder ikke altid kan betale deres regning

Hvornår har du sidst stil­let dig selv disse spørgsmål:

  • Hvor store udeståen­der på vare­deb­itor­er har du?
  • Hvor meget ved du om kun­dernes evne til at betale dig? 
  • Hvilke kon­sekvenser vil det have for virk­somhe­den, hvis én eller flere af de største kun­der ikke kan betale?  

Kunne det være forskellen mellem konkurs eller over­levelse for din virk­somhed?

Hvad er kreditforsikring?

Kred­it­for­sikring er en effek­tiv måde at sikre dig mod tab på dine deb­itor­er. Tryg Garan­tis kred­it­for­sikring er med til at skabe vær­di for dig og din virk­somhed og hjælper dig med at få overb­lik over kred­itrisikoen på dine deb­itor­er.

En kred­it­for­sikring for­sikr­er dig mod at tabe penge på udeståen­der hos kun­der, der går konkurs eller af anden grund ikke kan betale det,  du har tilgo­de hos dem. For­sikrin­gen kaldes også deb­itor­for­sikring.

Hvor bruges kreditforsikring?

For­sikrin­gen er særligt ret­tet mod erhvervsvirk­somhed­er — både større og min­dre. Den kan være med til at sikre din lik­viditet, øge din kred­itværdighed, og mål­rette dit salg mod løn­somme kun­der. Du kan læse mere om vores pro­dukt Monitor90, som sikr­er dig op til 90% af dit tab.

Hvorfor skal du sikre dig?

Mange virk­somhed­er synes de kender deres kun­der rigtig godt – måske har de han­dlet med de samme kun­der i mange år og er trygge ved samar­be­jdet. Erfarin­gen vis­er imi­dler­tid, at 80 % af alle tab kom­mer fra kun­der, der har han­dlet med virk­somhe­den længe. Der­for er det vigtigt, at du løbende tjekker op på deres kred­itværdighed – også selv om du synes, du kender dem.

Der er mange para­me­tre, der kan have ind­fly­delse på dine kun­ders kred­itværdighed. De kan for eksem­pel han­dle med samar­be­jdspart­nere i andre lande, hvor markedet er knap så pos­i­tivt, og hvor din kun­des kun­der går konkurs eller har svært ved at betale. Det påvirk­er i første omgang din kunde, men det kan også nemt komme til at påvirke dig. I første omgang kan det være med­virk­ende til en neg­a­tiv økonomisk udvikling, der for­ringer din kun­des kred­itk­valitet og dermed hans betal­ing­sevne.

Med en kred­it­for­sikring sikr­er du din virk­somhed mod at komme i klemme og du får en række fordele, som kan være med til at give dig tryghed i hverda­gen.

Læs mere om vores kred­it­for­sikring­spro­duk­ter Monitor90 og Mon­i­tor­Flex.