Tryg Garanti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Om os

Tryg Garanti er specialister i garantiforsikring og kreditforsikring

Tryg Garan­ti er nor­dens største leverandør af garan­tifor­sikring og spe­cial­is­ter i kred­it­for­sikring. Vi har kon­tor­er i Dan­mark, Norge, Sverige, Fin­land og Tysk­land. I Sverige find­es vi under navnet Mod­er­na Garan­ti.

Vi udst­ed­er alle for­mer for garantier inden for bygge- og anlægs­branchen og den ordrepro­duc­erende indus­tri. Vi udst­ed­er også garantier over­for offentlige myn­dighed­er. Du kan læse mere om garan­tifor­sikring her.

Vores kred­it­for­sikring­steam tilby­der whole-turnover dækninger for alle typer virk­somhed­er i Nor­den — også til eksportvirk­somhed­er. Du kan læse mere om kred­it­for­sikring her.

En del af Tryg familien

Vi er en del af Tryg — den næst­største for­sikrings­gruppe i Nor­den. Tryg er noteret på Nas­daq OMX Copen­hagen. Trygs hov­ede­jer er Trygheds­Grup­pen, som også står bag Tryg­Fonden. Trygheds­Grup­pen, Tryg­Fonden og Tryg udgør tilsam­men Tryg-fam­i­lien.

Et medlemskab med bonus!

Når du er kunde i Tryg Garan­ti er du automa­tisk medlem af Trygheds­Grup­pen. Det bety­der, at du har  mulighed for at få udbe­talt bonus af Trygs hov­ede­jer Trygheds­Grup­pen. Hvert år i marts træf­fer Trygheds­Grup­pens repræsen­tantskab beslut­ning om der skal udbe­tales bonus.

Trygheds­Grup­pens repræsen­tantskab har den 14. marts 2019 beslut­tet at udbe­tale en bonus svarende til 8% af medlem­mernes præmie for 2018. Du kan læse mere om bonus og forud­sæt­ningerne for at få bonus her.

Du er med til at redde liv

I Tryg-fam­i­lien arbe­jder vi hver dag for at gøre danskernes hverdag mere tryg. Det gør vi blandt andet gen­nem Tryg­Fondens almen­nyt­tige arbe­jde. Du kan læse mere om fondens arbe­jde her. Måske har du red­det liv uden at vide det!

Vi er både lokale og internationale

Uanset om du udelukkende gør for­ret­ning i Dan­mark eller om du er inter­na­tion­alt ori­en­teret, kan vi hjælpe dig — både med garan­tifor­sikring og med kred­it­for­sikring.

Har du for­ret­ningsen­hed­er i flere lande og har brug for at stille garantier i disse lande, kan vi tilbyde dig en garan­ti­ramme, som dækker alle lande og alle for­ret­ningsen­hed­er i kon­cer­nen.

Vi er medlem af den inter­na­tionale kred­it og garan­tior­gan­i­sa­tion, Inter­na­tion­al Cred­it Insur­ance & Sure­ty Asso­ci­a­tion, ICISA , hvilket sikr­er et vidt for­grenet samar­be­jde med andre førende ekspert­er inden for garan­tifor­sikring, såv­el i Europa som i resten af ver­den. Dette samar­be­jde giv­er os sam­tidig mulighed for at støtte danske virk­somhed­ers aktiviteter i udlan­det.