Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

AB18 garantier

AB18 garantier er garantier, der stilles i hen­hold til stan­dard­betingelser under AB18 regelsættet.

AB18 garantier bruges af virk­somhed­er inden­for bygge­branchen, som skal stille sikker­hed for udførelse af arbe­jde, der er aftalt i hen­hold til kon­trakt. Det kan  være en entre­prenør, der skal stille garan­ti over­for bygher­ren. Eller en under­en­tre­prenør, der skal stille en garan­ti over­for en hov­e­den­tre­prenør.

Med en AB18 garan­ti kan bygher­ren eller hov­e­den­tre­prenøren sikre sig, at han kan få dækket eventuelle ekstra udgifter, hvis kontraktspartneren ikke udfør­er arbe­jdet som aftalt.

AB18 standardbetingelserne er en opdatering af AB92 standardbetingelserne. Det nye regelsæt  er aftalt mellem byggeriets parter og blev offentliggjort i juni 2018.

Vil du vide mere om arbejdsgarantier generelt, kan du læse mere her.

Kon­takt os på 44 20 39 00 eller skriv til post@tryggaranti.dk, hvis du vil vide mere om denne garantitype.