Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Arbejdsgarantier

Arbe­jds­garantier ses i forbindelse med byggear­be­jder. En arbe­jds­garan­ti stilles af en entre­prenør over­for bygher­ren eller af en under­en­tre­prenør over­for hov­e­den­tre­prenøren. I Dan­mark stilles arbe­jds­garantier oftest i hen­hold til AB-regelsættet. Enten ifølge AB92 eller den opdaterede version af AB92, AB18. Regelsættet dækker en række stan­dard­betingelser, der er aftalt mellem byg­geri­ets parter.

Med en arbe­jds­garan­ti kan bygher­ren  eller hov­e­den­tre­prenøren sikre sig, at han kan få dækket eventuelle ekstra udgifter, hvis det entre­prenør­fir­ma, han har indgået kon­trakt med, ikke udfør­er arbe­jdet som aftalt. Han kan således få udbe­talt belø­bet under garantien og bruge belø­bet til at få et andet fir­ma til at udføre eller færdig­gøre arbe­jdet eller til at udbedre fejl og man­gler i afhjælp­n­ingspe­ri­o­den.

Der kan være særlige forhold, der gør, at arbe­jds­garantien ikke kan udst­edes i hen­hold til AB-regelsættet. I sådanne til­fælde tilpass­es arbe­jds­garantiens ord­lyd.

Du kan læse mere om AB regelsættet på Byggeriets Regler.