Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Arbejdsgarantier

Arbe­jds­garantier ses i forbindelse med byggear­be­jder. En arbe­jds­garan­ti stilles af en entre­prenør over­for bygher­ren eller af en under­en­tre­prenør over­for hov­e­den­tre­prenøren. I Dan­mark stilles arbe­jds­garantier oftest i hen­hold til AB-regelsættet. Enten ifølge AB92 eller den opdaterede version af AB92, AB18. Regelsættet dækker en række stan­dard­betingelser, der er aftalt mellem byg­geri­ets parter.

Med en arbe­jds­garan­ti kan bygher­ren  eller hov­e­den­tre­prenøren sikre sig, at han kan få dækket eventuelle ekstra udgifter, hvis det entre­prenør­fir­ma, han har indgået kon­trakt med, ikke udfør­er arbe­jdet som aftalt. Han kan således få udbe­talt belø­bet under garantien og bruge belø­bet til at få et andet fir­ma til at udføre eller færdig­gøre arbe­jdet eller til at udbedre fejl og man­gler i afhjælp­n­ingspe­ri­o­den.

Der kan være særlige forhold, der gør, at arbe­jds­garantien ikke kan udst­edes i hen­hold til AB-regelsættet. I sådanne til­fælde tilpass­es arbe­jds­garantiens ord­lyd.

Du kan læse mere om AB regelsættet på Byggeriets Regler.

Kontakt os hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om vores løsninger, så ring til os på  44 20 39 00, skriv til post@tryggaranti.dk eller kontakt os via vores kontaktformular. Så vender vi tilbage til dig. Vi tilbyder også internationale løsninger, hvis du har behov for garantier i andre lande.