Tryg Garanti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Garantiforsikring

Garantiforsikring – når du skal stille sikkerhed for opfyldelse af kontrakter

Når du indgår aftale om et nyt pro­jekt eller får en ny ordre, vil du ofte skulle stille en garan­ti over­for din kunde. Her får du brug for garan­tifor­sikring.

Hvad er garantiforsikring?

Garan­tifor­sikring bruges som sikker­hed for udførelse af et stykke arbe­jde, der er aftalt i hen­hold til kon­trakt. Garan­tifor­sikring kan også anven­des som sikker­hed for tilbage­be­tal­ing af forud­be­talinger eller acon­to betalinger, hvis ikke ydelsen eller varen leveres i hen­hold til det aftalte.

Hvor bruges garantiforsikring?

Garan­tifor­sikring bruges i mange forskel­lige sam­men­hænge, og der find­es der­for flere forskel­lige typer af garantier til forskel­lige for­mål.

Det kan fx være inden­for bygge­branchen, hvor en entre­prenør skal stille garan­ti over­for bygher­ren. Eller en under­en­tre­prenør, der skal stille en garan­ti over­for en hov­e­den­tre­prenør.

Indenfor byggeriet

Med en arbe­jds­garan­ti kan bygher­ren eller hov­e­den­tre­prenøren sikre sig, at han kan få dækket eventuelle ekstra udgifter, hvis arbe­jdet ikke udføres i hen­hold til kon­trak­ten. Han kan således få udbe­talt belø­bet under garantien og bruge belø­bet til at få et andet fir­ma til at udføre eller færdig­gøre arbe­jdet eller til at udbedre fejl og man­gler i afhjælp­n­ingspe­ri­o­den. Ofte anven­des garantier udst­edt efter AB92-regel­sæt­tet. Du kan finde mere infor­ma­tion om AB92Dan­sk Byg­geri

Forud­be­tal­ings­garantier eller forskuds­garantier ses også i forbindelse med bygge­pro­jek­ter, hvor der indgår lev­er­ing af mate­ri­aler. Her kan du som bygherre/køber sikre dig, at du får eventuelle forud­be­talinger tilbage, hvis entreprenøren/leverandøren ikke kan opfylde sin lev­er­ings­forplig­telse i hen­hold til kon­trak­ten.

Indenfor industrielle virksomheder

Garan­tifor­sikring ses også i forbindelse med lever­ance fra indus­trielle virk­somhed­er, hvor køber ønsker at sikre tilbage­be­tal­ing af forud­be­talinger, såfremt virk­somhe­den ikke kan levere det aftalte. I disse til­fælde anven­des især forud­be­tal­ings­garantier eller forskuds­garantier.

Vi har stor erfaring med garantiforsikring

Tryg Garan­ti har stor erfar­ing med garan­tiud­st­edelse. Vi er spe­cial­is­ter i garan­tifor­sikring og vi kan hjælpe dig med alle typer garantier inden­for bygge­branchen og den ordrepro­duc­erende indus­tri.

Tryg Garan­ti er Nor­dens største garan­tifor­sikringsleverandør og kan hjælpe dig både lokalt og på tværs af grænser. Har du for­ret­ningsen­hed­er i flere lande og har brug for at stille garantier i disse lande, så kan vi tilbyde dig en garan­ti­ramme, som dækker alle lande og alle for­ret­ningsen­hed­er i kon­cer­nen.

Læs mere om vores pro­duk­ter og POM­net, som er vores online-løs­ning, der giv­er dig fuldt overb­lik over din garan­tiporte­føl­je døgnet rundt.

Kontakt os hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om vores løs­ninger, så ring til os på 44 20 39 00 eller kon­takt os via vores kon­tak­t­for­mu­lar. Så vender vi tilbage til dig. Vi tilby­der også inter­na­tionale løs­ninger, hvis du har behov for garantier i andre lande.