Tryg Garanti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Cookie politik

Tryg Garan­ti anven­der i et vist omfang cook­ies, der­for har vi udar­be­jdet føl­gende cook­ie poli­tik:

Du skal være opmærk­som på, at du accepter­er vores brug af cook­ie poli­tik, når du besøger tryggaranti.dk.

Cook­ies er en lille tek­st­fil som lægges på din com­put­er når du besøger tryggaranti.dk. Den er pas­siv og kan ikke sprede com­put­er­virus eller andre skadelige pro­gram­mer.

Anven­delse af cook­ies gør det muligt, at infor­ma­tion­er fra dit besøg på tryggaranti.dk bliv­er gemt og opbe­vares til næste gang, du besøger hjemmes­i­den fra samme com­put­er.

Vores sta­tis­tiksys­tem opsam­ler infor­ma­tion via cook­ies. Det fortæller os hvor­dan vores brugere bevæger sig rundt på tryggaranti.dk. Vi opsam­ler fx oplysninger om hvor mange besø­gende vi har og hvilke sider der vis­es mest. Vi bruger oplysningerne til at forbedre bruger­ven­lighe­den på vores hjemme­side.

Vi bruger også cook­ies til nogle af vores ser­vices, fx. til at logge ind på Online eller POM­net.

Som bruger kan du selv vælge, om browseren skal acceptere cook­ies eller ej. Det er også muligt at slette de cook­ies, som lig­ger på din com­put­er.

Hvad sker der hvis du væl­ger at slå cook­ies fra?
Hvis du væl­ger at slå cook­ies fra, kan du stadig se tek­st­sider på tryggaranti.dk.

Sådan slår du cook­ies fra
Du kan slå cook­ies fra på din com­put­er ved at vælge de rel­e­vante ind­still­inger i din brows­er.

Sådan slet­ter du cook­ies
Du kan, når du ønsker det, altid slette cook­ies fra din com­put­er. Hvor­dan du gør det, afhænger af hvilken brows­er du benyt­ter. Her er vejled­ninger til slet­ning af cook­ies i de mest benyt­tede browsere. Hvis ikke din brows­er fremgår af lis­ten herun­der, anbe­faler vi at du selv fore­tager en søgn­ing på inter­net­tet om, hvor­dan du slet­ter cook­ies i din pågældende brows­er.

De mest benyt­tede browsere er:

Microsoft Inter­net Explor­er
Mozil­la Fire­fox
Google Chrome
Opera
Flash cook­ies (all browsers)