Tryg Garanti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Bliv kunde

Bliv kunde hos Tryg Garanti — vi er din foretrukne garantipartner

Tryg Garan­ti er nor­dens største leverandør af garan­tifor­sikring med kon­tor­er i Dan­mark, Norge, Sverige og Fin­land. Tryg Garan­ti har mange års erfar­ing med garan­tifor­sikring, såv­el lokalt som inter­na­tion­alt.

Tryg Garan­ti tager udgangspunkt i dine behov og tilby­der både skræd­der­syede løs­ninger og stan­dard løs­ninger. Som kunde i Tryg Garan­ti kan du drage fordel af vores eksper­tise inden­for garan­tifor­sikring — det gælder lokalt såv­el som inter­na­tion­alt.

Dine fordele med garantiforsikring fra Tryg Garanti

- Fast rammeaftale

Når du indgår et samar­be­jde med Tryg Garan­ti, får du en ram­meaf­tale med et aftalt max­i­mum­beløb. Ram­meaf­tal­en giv­er dig mulighed for løbende at udst­ede aftalte garantier op til ram­mens max­i­mum.

- Fast pris

Du betaler en fast præmie for dine garantier. Prisen kan variere i forhold til den enkelte type garan­ti, men vil være aftalt på forhånd i din kon­trakt.

- Fast kontaktperson og professionel rådgivning

Vi pri­or­iter­er at være tæt på vores kun­der, så vi bedst muligt kan råd­give din virk­somhed om garan­tifor­sikring. Der­for får du en fast kon­tak­t­per­son i Tryg Garan­ti, som vil kende dig og din for­ret­ning. På den måde sikr­er vi, at du får pro­fes­sionel råd­givn­ing hele vejen igen­nem.

- Adgang til markedets bedste online løsning

Vi tilby­der dig markedets bed­ste online løs­ning — POM­net — som giv­er dig fuldt overb­lik over din garan­tiporte­føl­je døgnet rundt.

Du kan bestille garantier online og få dem udst­edt inden­for få min­ut­ter. Som en del af den automa­tiske udst­edelsespro­ce­dure udst­edes garan­ti­doku­menter udelukkende som PDF-fil­er, som er forsynet med dig­i­tal under­skrift. Det bety­der, at du umid­del­bart efter udst­edelsen kan sende garantien videre til for­ret­ningspart­ner i en mail. Det let­ter sags­gan­gen og min­imer­er tids­for­bruget.

Har du behov for garantiforsikring?

Har du behov for garan­tifor­sikring og vil du drøfte dit garan­tibehov med os eller høre mere om vores flek­si­ble online løs­ning, så ring til os på 44 20 39 00 eller skriv til os her